Pawel Debski – SW Development and other thoughts

http://econsulting.pl/ Java, Microsoft.Net C#, TIBCO, WebMethods, Oracle, Informatica

Posts Tagged ‘Warszawa

Progi punktowe do warszawskich liceów w 2017 roku

Progi licea 2017

Niestety nie mogę znaleźć progów punktowych do liceów w Pruszkowie. Co na to jawność informacji publicznej?

 

Advertisements

Written by Pawel Debski

2018/05/13 at 14:52

Zostałem psiakostka naczelnym logistykiem Pruszkowa

mapka z dojazdem

Jak dojadę z Dworca Gdańskiego do Pruszkowa?

Odkąd zacząłem drukować takie śliczne mapki, wszyscy mnie się pytają jak gdzieś dojechać. Czy nie można samemu luknąć w Internet?

http://jakdojade.pl?fn=przyst.+WARSZAWA+GDA%C5%83SKA&fs=WARSZAWA+GDA%C5%83SKA&fc=52.25912:20.9936&tn=przyst.+PRUSZK%C3%93W&ts=PRUSZK%C3%93W&tc=52.16798:20.79801&ia=false&t=0&n=1&ri=0&cid=3000&as=true

Written by Pawel Debski

2014/04/18 at 11:05

Tekst układu kapitulacyjnego Powstania Warszawskiego – Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie z dnia 2.10.1944

Tekst układu kapitulacyjnego Powstania Warszawskiego – Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie z dnia 2.10.1944 1944-10-02 – podaję za http://www.warszawa.pl/Wiadomosci/3,8062,0,1,0,0-Tekst_uk%C5%82adu_o_zaprzestaniu_dzia%C5%82a%C5%84_wojennych_w_Warszawie.html Panem Michałem Pawlikiem @prowarszawa.pl :

Skan układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie z dnia 2.10.1944

Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie z dnia 2.10.1944

Tekst układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie

Koniec Powstania Warszawskiego

W dniu 2 X 1944 został zawarty w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Treść pochodzi z książki „Powstanie Warszawskie”, Jerzy Kirchmayer, Książka i Wiedza.

Upełnomocnionym kontrahentem ze strony niemieckiej jest dowodzący w obszarze Warszawy SS-Obergruppenfiihrer Gen. Leutn. der Polizei von dem Bach. Upełnomocnionymi kontrahentami ze strony AK są upoważnieni na podstawie pisemnego pełnomocnictwa dowódcy AK gen. dyw. Komorowskiego (Bora): 1. płk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki (Jarecki), 2. ppłk dypl. Zygmunt Dobrowolski (Zyndram).

Układ brzmi:

I

 1. W dniu 2 X 1944 o godz. 20 czasu niemieckiego (21 czasu polskiego) ustają działania wojenne między polskimi oddziałami wojskowymi, walczącymi na obszarze miasta Warszawy, a oddziałami niemieckimi. Za polskie oddziały wojskowe uważa się wszystkie polskie formacje podlegle taktycznie dowódcy AK W okresie walk od 1 VIII 44 do dnia podpisania układu. Oddziały te zwane będą poniżej „Oddz. AK”.
 2. Żołnierze powyższych polskich oddziałów składają broń w terminie ustalonym w rozdziale drugim niniejszego układu i udają się zwartymi formacjami ze swymi dowódcami na punkty zborne. Miejsca składania broni i punktów zbornych zostaną określone dodatkowo. Oficerowie mają prawo zachować białą broń boczną.
 3. Równocześnie AK wydaje władzom wojskowym niemieckim wziętych do niewoli niemieckich żołnierzy i internowane przez polskie władze osoby narodowości niemieckiej.
 4. Dla zapewnienia ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta Warszawy zostaną wyznaczone przez dowództwo AK specjalne jednostki. Jednostki te zostają zwolnione od obowiązku natychmiastowego złożenia broni i pozostaną w mieście aż do czasu zakończenia swych zadań. Dowództwo niemieckie ma prawo kontroli stanu liczebnego tych jednostek.
 5. Z chwilą złożenia broni żołnierze AK korzystają z wszystkich praw konwencji genewskiej z dnia 27 VII 1929, dotyczącej traktowania jeńców wojennych. Z takich samych uprawnień korzystają żołnierze AK, którzy dostali się do niewoli na terenie miasta Warszawy w toku walk od 1 VIII 1944 r.
 6. Prawa jeńców wojennych przysługują też osobom nie walczącym, towarzyszącym AK w rozumieniu art. 81 konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych bez różnicy płci. W szczególności dotyczy to pracowniczek sztabów i łączności, zaopatrzenia i pomocy żołnierzowi, służby informacyjno-prasowej, korespondentów wojennych itp.
 7. Przy stosowaniu konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych miarodajne będą stopnie oficerskie uznane przez dowództwo AK. Legitymacje opiewające na pseudonimy są wystarczającym dowodem przynależności do AK. Prawdziwe nazwiska będą podane do wiadomości niemieckich władz wojskowych. Członkowie AK, którym zaginęły legitymacje, będą identyfikowani przez komisje AK, które zostaną ustanowione. Komisje takie powoływane będą w miarę potrzeby przez komendę AK. Postanowienie niniejszego artykułu stosuje się też do osób wymienionych w art. 6
 8. Osoby, będące w myśl poprzednich artykułów jeńcami wojennymi, nie będą ścigane za swoją działalność wojenną ani polityczną tak w czasie walk w Warszawie, jak i w okresie poprzednim, nawet w wypadku zwolnienia ich z obozu jeńców. Nie będą ścigane przekroczenia niemieckich przepisów prawnych, w szczególności nierejestrowanie się oficerów, uprzednia ucieczka z obozu jeńców, nielegalne przybycie do Polski itp.
 9. W stosunku do ludności cywilnej, znajdującej się w okresie walk w mieście Warszawie, nie będzie stosowana odpowiedzialność zbiorowa. Nikt z osób, znajdujących się w okresie walki w Warszawie, nie będzie ścigany za wykonywanie w czasie walk działalności w organizacji władz administracji, sprawiedliwości, służby bezpieczeństwa, opieki publicznej, instytucji społecznych i charytatywnych ani za współudział w walkach i propagandzie wojennej. Członkowie wyżej wymienionych władz i organizacji nie będą ścigani też za działalność polityczną przed powstaniem.
 10. Żądana przez dowództwo niemieckie ewakuacja miasta Warszawy z ludności cywilnej zostanie przeprowadzona w czasie i w sposób oszczędzający ludności zbędnych cierpień. Umożliwi się ewakuację przedmiotów posiadających wartość artystyczną, kulturalną i kościelną. Dowództwo niemieckie dołoży starań, by zabezpieczyć pozostałe w mieście mienie publiczne i prywatne. Szczegóły ewakuacji uregulowane będą osobnym porozumieniem.

II

 1. Dowództwo AK zobowiązuje się w dniu 3 X 44, począwszy od godziny 7 czasu niemieckiego (godz. 8 czasu polskiego), usuwać barykady leżące przede wszystkim najbliżej linii niemieckich.
 2. Dowództwo AK wyda jeszcze w dniu 2 X 44 najpóźniej do godziny 24 czasu niemieckiego (1-3 X czasu polskiego) na liniach niemieckich wszystkich jeńców, jak również według możności niemieckie internowane osoby cywilne przedstawicielom niemieckich sił zbrojnych.
 3. Gdyby usuwanie barykad nie zostało rozpoczęte na czas, niemieckie dowództwo zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszego układu w dniu 3 X 44 począwszy od godziny 12 czasu niemieckiego (13 czasu polskiego), przy czym wypowiedzenie staje się skuteczne w dwie godziny od chwili doręczenia pisma wypowiadającego układ na liniach polskich.
 4. Dowództwo AK zobowiązuje się wyprowadzić z Warszawy dla złożenia broni w dniu 4 X 44 jeden pułk, względnie 3 baony z różnych pułków. Przekroczenie linii niemieckich przez czoła tych oddziałów musi nastąpić 4 X 44 o godz. 9 czasu niemieckiego (godz. 10 czasu polskiego).
 5. Pozostałe oddziały AK, z wyjątkiem jednostek wymienionych w rozdz. I p. 4 niniejszego układu, opuszczą Warszawę dla złożenia broni w dniu 5 X 44.
 6. Oddziały AK wychodzą poza polską linię z bronią, ale bez amunicji, następującymi trasami:
  1. ze Śródmieścia płd. – 72 pp. ulicami: Śniadeckich, 6 Sierpnia (Szuch Str.), Suchą, Filtrową,
  2. ze Śródmieścia płn.
   1. 36 pp. plac Napoleona – Aleja Sikorskiego (Reichs Str.) – Grójecka (Radomer Str.),
   2. 13 pp. ulicami: Grzybowską-Chłodną (Eisgruben Str.) – Wolską (Litzmannstadt Str.).
 1. W mieście pozostaną następujące siły AK:
  1. dla czynności porządkowych 3 komp. piech. uzbrojone w pistolety, pistolety maszynowe i karabiny ręczne,
  2. dla ochrony i przekazania trzech magazynów pułkowych z amunicją i sprzętem 30 ludzi uzbrojonych jak wyżej,
  3. jednostki sanitarne dla opieki i transportu rannych i ewakuacji szpitala – nie uzbrojone.
 1. Ewakuację rannych i chorych żołnierzy AK, jak też materiału sanitarnego ustali szef sanitarny wojsk niemieckich z szefem sanitarnym AK. W ten sam sposób nastąpi ewakuowanie rodzin personelu sanitarnego.
 2. Żołnierzy AK poznaje się po biało-czerwonej opasce naramiennej lub proporczykach, względnie orzełku polskim, niezależnie od tego, czy noszą jakiekolwiek mundury czy też ubrania cywilne.
 3. Układające się strony stwierdzają, że transport, pomieszczenie, straż i opieka nad jeńcami wojennymi pozostaje wyłącznie w kompetencji niemieckich sił zbrojnych (der Deutschen Wehrmacht). Strona niemiecka zapewnia, że zadania te w stosunku do żołnierzy AK nie będą powierzone formacjom obcych narodowości.
 4. Kobiety, które w rozumieniu rozdziału I pktu 6 są jeńcami wojennymi, będą umieszczone w obozach odpowiadającym „oflagom”, względnie „stalagom”. Za kobiece stopnie oficerskie uważa się młodszą komendantkę, komendantkę, starszą komendantkę, inspektorkę. Kobiety – jeńcy wojenni – mogą na własne życzenie być traktowane jak pozostała ludność Warszawy.
 5. Władze wojskowe niemieckie powiadomią bezzwłocznie Auswärtige Ge-fangenenhilfe der YMCA w Sagan o miejscu i ilości umieszczonych w obozach żołnierzy AK i osób towarzyszących.
 6. Dla pomocy technicznej w wykonaniu niniejszego układu dysponuje SS-Obergruppenfuhrer und Gen. der Polizei von dem Bach trzema polskimi oficerami.

III

Przy wykroczeniach przeciw postanowieniom niniejszego układu pociągani będą do odpowiedzialności ci sprawcy, którym wykazano winę.

Podpisy:

von dem Bach
Iranek Kazimierz,
płk. Dobrowolski, ppłk

Written by Pawel Debski

2013/10/02 at 23:24

Liczba punktów kwalifikujących do Hoffmanowej i Staszica

No dobra, poskładaliśmy papiery, naliczyli nam punkty, ale czy liczyć na super liceum (np. moją ukochaną Hoffmanową czy Staszica) czy nie?

Oto liczba punktów, które kwalifikowały do Hoffmanowej w ubiegłym 2012 roku:

mat - bio -chem 166,067
bio - chem -fiz 168,16
mat - fiz - inf 162,411
mat chem fiz   158,989
mat - geo - hist 158,222
human      144,056

A to do Staszica:

W roku 2012:
do klas AB - 335,77 (matex)
do klasy C - 167,99 (mat-inf-fiz)
do klasy D - 167,24 (mat-fiz-chem-biol)
do klasy E - 169,21 (mat-fiz + ang-niem)
do klasy F - 164,12 (mat-fiz + ang-hiszp)

W roku 2011:
do klas AB - 287,75 (matex)
do klasy C - 148,76 (mat-inf-fiz)
do klasy D - 157,53 (mat-fiz-chem-biol)
do klasy E - 155,38 (mat-fiz + ang-niem)
do klasy F - 137,80 (mat-fiz + ang-hiszp)

W roku 2010:
do klas AB - 325,18
do klasy C - 155,28
do klasy D - 157,44
do klasy E - 161,31
do klasy F - 153,19

W roku 2009:
do klas AB - 336,13
do klasy C - 164,53
do klasy D - 157,94
do klas EF - 159,4

Będzie ciężko…

Written by Pawel Debski

2013/07/02 at 23:31

Trudny proces wyboru liceum

Mieszkamy w Pruszkowie, a mój syn właśnie kończy gimnazjum. 

Pruszków k. Warszawy

Do wyboru liceum podeszliśmy metodycznie i naukowo – faktycznie kurczę jesteśmy podobni:

 • wysoki poziom, ale żeby nie cisnęli za bardzo
 • w miarę dobry dojazd

Zaczęliśmy od wynotowania pruszkowskich liceów oraz tych w pobliżu SKM/WKD w Warszawie.

Oto wyniki, rankingu Perspektyw dla wybranych liceów:

Ranking liceów w okolicy

Niestety inne licea w okolicy (Zan, Komorów, Piastów i Podkowa Leśna) mają tak niski poziom, że są albo na szarym końcu, albo wręcz poza rankingiem.

Oto moje poglądy na temat wyboru:

 • do Staszica i tak nie damy rady, zresztą nie ma co się zarzynać,
 • z dużą satysfakcją stwierdzam wysoki poziom mojego liceum, tj. mojej ukochanej Hoffmanowej,
 • Kuroń odpada bo humanistyczny,
 • Kościuch nie wypada wcale tak źle, zresztą mój starszy syn po Kościuchu dostał się spox na Politechnikę.

Na koniec parę linków do zasad rekrutacji:

Teraz wiemy już gdzie składać, a co ostatecznie mój syn wybierze to się okaże po konsultacjach środowiskowych 😉

Written by Pawel Debski

2013/05/11 at 15:11

Posted in Uncategorized

Tagged with , , , ,

Dożywianie warszawskich dzieci szczawiem i mirabelkami. Kosmos…

Dożywianie warszawskich dzieci szczawiem i mirabelkami. Kosmos…

Written by Pawel Debski

2013/03/21 at 20:58